วิจัยอิเล็กทรอนิกส์คณาจารย์/บุคลากรคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สืบค้นผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (http://library.cmu.ac.th/digital_collection/eresearch )

 

กมล ศรีวิชัยนันท์

กระแสสังคมที่มีอิทธิพลต่อแรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย

2538

 

สงกรานต์ สุดหอม

การใช้สีธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเชียงใหม่

2542

ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรมและประติมากรรม

ทินกร สินธุรัตน์

การพัฒนารูปแบบการนำเสนอแอนิเมชั่น โดยการจำลองเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ ในการรำลึกครบรอบ 25 ปี เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519

2545

ภาพพิมพ์

พิศมัย อาวะกุลพาณิชย์

การพัฒนาหัตถกรรมเสื่อพับไนล่อน จังหวัดขอนแก่น

2544

 

สมเกียรติ ตั้งนโม

การวิจัยวัฒนธรรมภาพทางสายตา

2547

 

สมเกียรติ ตั้งนโม

ข้อเสนอการประยุกต์แนวคิดทางปรัชญาของกลุ่มแฟรงค์เฟริทสคูลมาใช้เป็นฐานคิดการสร้างสรรค์งานศิลปะหลังสมัยใหม่ในประเทศไทย

2545

ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรมและประติมากรรม

วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

การศึกษารูปแบบวิหารทรงปราสาทในเขตภาคเหนือ

2542

ศิลปะไทย

สุรพล ดำริห์กุล

วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

การศึกษาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม โบราณสถานร้างเมืองเชียงใหม่

2540

ศิลปะไทย

สุรพล ดำริห์กุล

ข่วงเมืองและวัดหัวข่วง กับแบบแผนของเมืองในดินแดนล้านนา

2545

ศิลปะไทย

สุรพล ดำริห์กุล

ข่วงเมืองและวัดหัวข่วง องค์ประกอบสำคัญของเมืองในดินแดนล้านนา

2549

ศิลปะไทย

สุรพล ดำริห์กุล

งานศิลปกรรมลายคำประดับอาคารทางศาสนาล้านนา ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 20-25

254-?

ศิลปะไทย

สุรพล ดำริห์กุล

เจดีย์ช้างล้อมกับพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในประเทศไทย

2546

ศิลปะไทย

สุรพล ดำริห์กุล

เจดีย์ช้างล้อมในดินแดนล้านนา

2538

ศิลปะไทย

อัศวิณีย์ หวานจริง

การสร้างสรรค์จิตรกรรมไทยจากประเพณีล้านนา

2545

ศิลปะไทย

สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์, ม.ล.

กิจกูฏวัดยางหลวง : บทบาทศิลปะพม่า-ล้านนาในหุบเขาแม่แจ่ม

2534

ศิลปะไทย

สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์, ม.ล.

งานปูนปั้นล้านนาสมัยราชวงศ์มังรายและยุคที่เกี่ยวเนื่อง

2541

ศิลปะไทย

สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์, ม.ล

ปัญหาการอนุรักษ์โบราณสถานและวัดในเชียงใหม่

2539

ศิลปะไทย

สุกรี เกษรเกศรา

คุณค่าและความหมายของวัสดุจากธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ในงานศิลปะสื่อผสม

2546

ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม ประติมากรรม

ธิติพล กันตีวงศ์

ทำนองกรณีศึกษาลักษณะทำนองปี่ขับลื้อ บ้านนายาง เมืองน้ำบาก แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

2547

ศิลปะไทย

สมปอง เพ็งจันทร์

เปรียบเทียบเครื่องจักสานไทย ลาว

2545

ศิลปะไทย

อุดม ฉิมภักดี

ผลงานประติมากรรมกับสภาพแวดล้อม

2547

ประติมากรรม

อุดม ฉิมภักดี

พระพิมพ์กับการพัฒนาสู่ประติมากรรมร่วมสมัย

2546

ประติมากรรม

จรัลศักดิ์ ลอยมี

ระบบสารสนเทศบุคลากรของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2546

  ศิลปะไทย