ชมสื่อมัลติมีเดียการให้บริการ: Update 2011

บริการการยืม ชมจาก Power point ชมจาก Acrobat reader
บริการพื้นฐาน ชมจาก Power point ชมจาก Acrobat reader
บริการพิเศษ ชมจาก Power point ชมจาก Acrobat reader

เป็นการจัดหาและให้บริการที่สนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
และการทำวิจัย ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์นำเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร
ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยดำเนินการและจัดการงานบริการห้องสมุดด้วยการใช้ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติผ่านเครือข่ายสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้
คอมพิวเตอร์พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยของห้องสมุดในการ สืบค้นสารสนเทศ
และรับบริการที่จะสนองตอบความต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันสมัยและน่าประทับใจ
ทั้งนี้ การให้บริการของห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ จะมีข้อกำหนดตาม
“ ระเบียบการใช้ห้องสมุด สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

หรือ ชม ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด โดย
Powerpoint
Acrabat reader

บริการการอ่าน เป็นการจัดหา จัดเตรียมและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิด
          ไว้ให้พร้อมสำหรับผู้ใช้บริการ เช่น การจัดซื้อจัดหาสื่อหลากหลายรูปแบบเพื่อประโยชน์
          ในการเรียนการสอนและการวิจัย การจัดเก็บหนังสือ วารสารขึ้นชั้น การตรวจความ
           เรียบร้อยถูกต้องของหนังสือก่อนนำออกบริการ รวมทั้งดูแลความสะอาดเรียบร้อยของ
           อาคารสถานที่ เครื่องปรับอากาศ ที่นั่งอ่าน ชั้นวางหนังสือ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
           เพื่ออำนวยความสะดวกสบาย สร้างบรรยากาศและส่งเสริมให้มีการใช้บริการมากยิ่งขึ้น
บริการยืม-คืน เป็นบริการที่ผู้ใช้บริการสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศออกจาก
           ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ได้ตามสิทธิ ด้วยการใช้บัตรสมาชิกของผู้ยืมเท่านั้น ห้องสมุด
            คณะวิจิตรศิลป์ให้บริการต่ออายุการยืมสิ่งพิมพ์ของห้องสมุดทุกแห่งใน
            มหาวิทยาลัเชียงใหม่ โดยสิ่งพิมพ์นั้นๆยังไม่เกินกำหนดส่ง
 บริการหนังสือสำรอง เป็นบริการที่จัดทำขึ้นเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนในกระบวนวิชาใด
            วิชาหนึ่งสั่งจอง หนังสือตำรา หรือสิ่งพิมพ์ที่ใช้ประกอบการสอน ด้วยการกำหนดสิทธิ
             การยืมที่แตกต่างจากการยืมหนังสือทั่วไปโดยระยเวลาสั้นลงเพื่อ นักศึกษาได้ใช้อย่างทั่วถึง
บริการจองหนังสือ เป็นการขอจองหนังสือหรือเอกสารที่ถูกยืมแต่ยังไม่ครบกำหนดส่ง
           โดยทำการจองหนังสือเล่มที่ต้องการไว้ และห้องสมุดจะเก็บหนังสือที่มีการสั่งจองหลังจาก
          ได้รับคืนเป็นเวลา 7 วัน ถ้าผู้จองไม่มารับหนังสือภายในระยะเวลาที่กำหนด ห้องสมุดจะ
           นำขึ้นชั้นบริการต่อไป นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอ าจารย์และข้าราชการ             
           สามารถทำการจอง หนังสือจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ผ่านระบบสืบค้นฐาน
           ข้อมูลของสำนักหอสมุดบนระบบ CMUL OPACได้ ส่วนนักศึกษาปริญญาตรีต้องแจ้งความ
           ประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเพื่อดำเนินการต่อไป
บริการต่ออายุสมาชิกห้องสมุด ผู้ใช้บริการที่มีสิทธิยืมทรัพยากรสารสนเทศออกจาก
           ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ นักศึกษาใช้บัตรประจำตัวนักศึกษา (Smart Card)
           เป็นบัตรสมาชิกห้องสมุด ส่วนบุคลากรของมหาวิทยาลัย เช่น อาจารย์ ข้าราชการ
           พนักงานของรัฐ ฯลฯ ต้องทำบัตรสมาชิกแรกเริ่มที่สำนักหอสมุดพร้อมหลักฐานที่กำหนด
           และสามารถต่ออายุสมาชิกในแต่ละภาคการศึกษาได้ที่สำนักหอสมุด
           และห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์
บริการจุลสาร ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ได้จัดรวบรวมสิ่งพิมพ์ที่เป็นแผ่นๆ
            หรือเป็นเล่มขนาดเล็กที่มีเนื้อหาสาระสมบูรณ์ในตัวเองไว้บริการ เพื่อประโยชน์
์           ในการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติม
บริการขนส่งเอกสาร ( Document Delivery : DD) เป็นบริการส่งเอกสารที่
่            ผู้ใช้ต้องการจากห้องสมุดหนึ่งไปยังห้องสมุดอีกแห่งหนึ่งในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            ระบบนี้จะให้บริการภายใน 24ชั่วโมง (เฉพาะเวลาเปิดทำการ)
            ระยะแรกบริการเฉพาะอาจารย์ นักวิจัย ข้าราชการสาย ก และ ข ตลอดถึงนักศึกษา
            ระดับบัณฑิตศึกษา ในเดือนมิถุนายน 2547 ได้ขยายบริการแก่ข้าราชการสาย ค
             โดยผู้ใช้บริการต้องกรอกแบบฟอร์มแจ้งความจำนงผ่านห้องสมุดที่ผู้ใช้บริการสังกัด

บริการช่วยการค้นคว้า
เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดดำเนินการเพื่อการสนับสนุนการค้นคว้าและวิจัยเฉพาะสาขาวิจิตรศิลป์
บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า เป็นบริการตอบคำถามที่เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด
โดยค้นหาความรู้จากสื่อทุกประเภทที่มีอยู่ในห้องสมุด ตลอดถึงแนะนำการใช้ห้องสมุด
แก่ผู้ใช้บริการเป็นกลุ่มคณะหรือรายบุคคล
ที่ประสงค์เรียนรู้วิธีการค้นคว้าข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนแนะนำ
การลงรายการบรรณานุกรมและเชิงอรรถ เป็นต้น
บริการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์เห็นควรที่จะพัฒนาห้องสมุด
ให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าอันมิหยุดยั้งของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการสืบค้นข้อมูลสาขาวิจิตรศิลป์ ด้วยการสนับสนุนจากสำนักหอสมุดและคณะวิจิตรศิลป์จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่างมีปริมาณพอเพียง
ได้สัดส่วนกับการให้บริการเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการสืบค้นข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์ของห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ ดังน
 

ี้


บริการค้นรายชื่อสิ่งพิมพ์ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Online Public
AccessCatalog หรือ OPAC) ห้องสมุดได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบมาเสริมและ
ปรับปรุงการบริการเพื่อการสืบค้นเช่น การสืบค้นสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ บทความ และวิทยา
นิพนธ์ออนไลน์จากฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์ของสำนักหอสมุด และฐานข้อมูลเฉพาะ โดยผู้ใช้
บริการสืบค้นจากทุกห้องสมุดในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งระบบ INNOPAC WEBOPAC
และ WEBISIS ขณะนี้ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ จัดหาคอมพิวเตอร์ในการบริการค้นรายชื่อ
สิ่งพิมพ์ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 เครื่องบริการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันสารสนเทศที่เผยแพร่ใน
ระบบอินเทอร์เน็ตนั้น มีปริมาณมากมาย หลากหลายสาขา และนำเสนอในรูปของข้อความ
ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น บริการอินเทอร์เน็ตที่ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ได้จัดบริการได้แก
่ เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) การสืบค้นสารสนเทศในสาขาวิจิตรศิลป์และสาขาเกี่ยวเนื่อง
การถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล เป็นต้น บริการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เริ่มตั้งแต่
วันที่ 15 กรกฎาคม 2539 พร้อมบริการคอมแพคดิสค์ระบบมัลติมีเดีย
โดยใช้คอมพิวเตอร์ชุดเดียวกัน จำนวน 1 เครื่อง
บริการฐานข้อมูลออนไลน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดหาและให้บริการ
ฐานข้อมูลออนไลน์ครอบคลุมทุกสาขาวิชาสามารถสืบค้นผ่านเครือข่ายของสำนักหอสมุด
http://www.lib.cmu.ac.th สารสนเทศในสาขาวิจิตรศิลป์สืบค้นได้จากฐานข้อมูลออนไลน์ อาทิ
The AMOCO Library , H.W. Wilson, OmniFile : FullText Select, Ingenta และ Grolier
Online ข้อมูลที่ได้ส่วนใหญ่มักเป็นบทความภาษาต่างประเทศฉบับเต็ม ส่งผ่านไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ( E-mail ) หรือเก็บไว้ในแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskett) หรือสั่งพิมพ์ข้อมูลได้ทันทีที่
ต้องการ
บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วม
กับห้องสมุดสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) จัดซื้อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ จากฐานข้อมูลของ NetLibrary เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา
คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถศึกษาหาความรู้จากสิ่งพิมพ์ที่มี
รูปเล่มและองค์ประกอบของเล่มหนังสืออย่างสมบูรณ์โดยการบันทึกด้วยระบบดิจิทัล ผู้ใช้
บริการสามารถอ่าน พิมพ์ บันทึกข้อมูล และดำเนินการยืม-คืนได้ด้วยตนเอง จาก
คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยไม่มีข้อจำกัดด้าน
เวลา และสถานที่ คณะวิจิตรศิลป์ทำการคัดเลือกหนังสือสาขาวิจิตรศิลป์จำนวน 12
รายการ ในเดือนกันยายน 2546 ได้เริ่มให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากเครือข่ายของ
สำนักหอสมุด http://www.lib.cmu.ac.th
บริการวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (E-Theses) สำนักหอสมุดได้จัดทำฐานข้อมูลวิทยา
นิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses) สามารถสืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ในรูป PDF
จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ในระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 99 สาขาวิชา เริ่มให้บริการฐานข้อมูลวิทยา
นิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มในปี 2547 ด้วยการสืบค้นจากเครือข่ายของสำนักหอสมุด
http://www.lib.cmu.ac.th/
ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ดำเนินการส่งเสริมแนะนำให้มีการใช้บริการด้วยการจัดทำคู่มือช่วยค้น
เพื่อการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองในรูปของเอกสารและเผยแพร่บนโฮมเพจ
ของห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ในรูปแบบโปรแกรม Microsoft Powerpoint
บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะสาขาวิชา เป็นบริการรวบรวมรายชื่อสิ่งพิมพ์
เพื่อใช้ประกอบการสอนและการทำวิจัยเฉพาะสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สำหรับอาจารย์
นักวิชาการและนักวิจัยในคณะวิจิตรศิลป์
บริการหนังสืออ้างอิง ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ให้บริการยืมหนังสืออ้างอิงเพื่อสนอง
ตอบธรรมชาติของการศึกษาในสาขาวิชาอันเนื่องจากข้อจำกัดด้านแหล่งข้อมูลที่เป็นแหล่งปฐมภูมิ
จึงต้องขยายโอกาสแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ดังนั้นจึงสงวนสิทธิเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัยของคณะวิจิตรศิลป์ เท่านั้น


บริการศิลปนิพนธ์ และการศึกษาเฉพาะเรื่อง
บริการศิลปนิพนธ์และการศึกษาเฉพาะเรื่องเป็นการนำเสนอผลงานของนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางด้านทัศน-ศิลป์ ตลอดจนความรู้ และผลงาน
การศึกษาค้นคว้าเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับศิลปวัฒน-ธรรมล้านนาแก่สาธารณชนผู้สนใจศิลปะ ถือได้
ว่าเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าสูงสุดในการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะวิจิตรศิลป์
ศิลปนิพนธ์ (Art Thesis) หมายถึง ผลงานการศึกษาค้นคว้าที่ศึกษาตามแนวคิดของตนเอง
โดยอาศัยหลักทฤษฎีศิลปะและสาขาวิชาอื่นๆที่นักศึกษาปีสุดท้ายสาขาภาพพิมพ์ สาขาจิตรกรรม
และสาขาประติมากรรม ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาศิลปนิพนธ์และนำเสนอในลักษณะรูปเล่ม
การศึกษาพิเศษเฉพาะเรื่อง (Individual Study) หมายถึง ผลการศึกษาค้นคว้าอย่าง
ลึกซึ้งเกี่ยวกับวิชาการศิลปะซึ่งนักศึกษากระบวนวิชาการศึกษาพิเศษเฉพาะเรื่อง ภาควิชาศิลปะ
ไทย ต้องทำการศึกษาและนำเสนอในลักษณะรูปเล่ม เพื่อนำไปสู่การทำงานในกระบวนวิชาโครง
งานศิลปะไทยต่อไป

บริการสูจิบัตรนิทรรศการ เป็นการรวบรวมผลงานของศิลปินที่ร่วมแสดงงานศิลปะแขนงต่างๆ สูจิบัตรการแสดงผลงานศิลปกรรมนำเสนอข้อมูลพื้นฐานอาทิ ผลงานพร้อมนามศิลปิน เทคนิค ขนาด ปีผลิตผลงาน แนวความคิด เป็นต้น หรือ หากเป็นสูจิบัตรละคร / ภาพยนตร์ จะนำเสนอเรื่องย่อของละคร / ภาพยนตร์นั้นๆ รวมถึงรายชื่อนักแสดง ผู้กำกับการแสดง ผู้ประพันธ์เพลง ผู้ออกแบบฉาก เป็นต้น สูจิบัตรจะได้รับการออกแบบในลักษณะที่เป็นรูปเล่ม หรือ แผ่นพับ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความเหมาะสมในการดำเนินการ
สูจิบัตร แบ่งเป็น 3 ประเภท
1. สูจิบัตรนิทรรศการภายในประเทศไทย
2. สูจิบัตรนิทรรศการต่างประเทศ
3. สูจิบัตรนิทรรศการอาจารย์ นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์

บริการแฟ้มข้อมูลศิลปิน - ศิลปะ เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดทำขึ้นในรูปแฟ้มข้อมูล โดยรวบรวมบทความ ภาพผลงาน ประวัติของศิลปิน ช่างพื้นบ้านทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทุกสาขาวิชาชีพศิลปะ ตลอดถึงข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมจากวารสาร หนังสือพิมพ์ และสูจิบัตรนิทรรศการ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้านศิลปวัฒนธรรม
แฟ้มข้อมูลศิลปิน-ศิลปะจัดแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ
1. แฟ้มข้อมูลศิลปินคณะวิจิตรศิลป์ และศิลปินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. แฟ้มข้อมูลศิลปินภาคเหนือ
3. แฟ้มข้อมูลศิลปินทั่วไป
4. แฟ้มข้อมูลศิลปะ – วัฒนธรรม


เพื่อการศึกษาสาขาวิจิตรศิลป์ เป็นการให้บริการสารสนเทศด้านศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และเพื่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มพูนความรู้ด้วยตนเอง
ตลอดถึงเพื่อนันทนาการ ถือว่าโครงการนี้เป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงานของคณะวิจิตรศิลป์สู่ชุมชน โดยห้องสมุดเล็งถึงประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงที่ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์
ได้เสนอทางเลือกไว้หลากหลายประเภทของสื่อโสตทัศนศึกษา โดยเลือกตามความต้องการทั้งยืมออก รับฟัง และรับชมในห้องสมุด ทั้งนี้ถือได้ว่าบริการสื่อภาพและเสียงเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรของคณะวิจิตรศิลป์
ตลอดถึงผู้สนใจในศิลปะ โครงการนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2539 จนถึงปัจจุบัน ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ได้ดำเนินการ ดังนี้
บริการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาและนันทนาการ เริ่มให้บริการในเดือน เมษายน 2539 จัดแบ่งเป็นวีดิทัศน์วิชาการ สารคดี และภาพยนตร์
บริการคอมแพคดิสค์ระบบมัลติมีเดีย บริการตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2539 แบ่งเป็นคอมแพคดิสค์สารคดี เพลง และภาพยนตร์
บริการเทปบันทึกเสียง เปิดบริการยืมในเดือน มิถุนายน 2541 จัดแบ่งออกเป็นเทปบันทึกเสียงประเภท เพลง และภาษา
บริการมุมสาระและบันเทิงจากการรับฟังข่าวสารและเสียงเพลง จากวิทยุ เทปบันทึกเสียงและคอมแพคดิสค์
           บริการภายในห้องสมุด ในเดือนกันยายน 2541
บริการมุมสาระและบันเทิงจากการชมข่าวสาร วิชาการ สารคดี และความบันเทิงจากเครื่องรับโทรทัศน์
           เครื่องเล่นวีดิทัศน์ เครื่องเล่นคอมแพคดิสค์(VCD) เริ่มบริการในเดือนพฤษภาคม 2543
           ส่วนเครื่องเล่นคอมแพคดิสค์ (DVD) บริการในเดือนมิถุนายน 2547
บริการปฏิทิน โปสเตอร์ แผ่นพับ บัตรอวยพร บัตรเชิญ และโปสการ์ด เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้และสื่อการเรียน
            การสอนด้วยการนำรูปภาพประกอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่องานศิลปะ
            ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ เริ่มสะสมตั้งแต่เดือน เมษายน 2536

 


การจัดทำโฮมเพจของห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ เพื่อรวบรวมเผยแพร่และแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรและบริการของห้องสมุด ซึ่งผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลของห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ ตลอดถึงข้อมูลในสาขาเกี่ยวข้องด้วยระบบ WWW ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถสืบค้นข้อมูลของห้องสมุดและเครือข่ายศิลปะได้จาก http://www.finearts.cmu.ac.th/library/ หรือสืบค้นผ่านเครือข่ายสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://www.lib.cmu.ac.th
การรวบรวมแหล่งข้อมูลสาขาวิจิตรศิลป์จาก World Wide Web เป็นการรวบรวมและจัดทำรายชื่อเว็บไซต์สาขาวิจิตรศิลป์เพื่อใช้เป็นคู่มือในการค้นหาข้อมูลจาก WWW ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ทั้งด้านทัศนศิลป์ ศิลปะแขนงอื่นๆและสาขาวิชาเกี่ยวเนื่อง เพื่อบริการทางวิชาการในอันที่จะสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะวิจิตรศิลป์ และสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการที่ประสงค์ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดสัมฤทธิผลทางการศึกษาและผู้ใช้บริการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากยิ่งขึ้น ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์เผยแพร่ในรูปแบบสิ่งพิมพ์และแปลงข้อมูลในลักษณะข้อมูลออนไลน์
สืบค้นได้จาก http://www.finearts.cmu.ac.th/library/ คอลัมน์
Linkด้านศิลปะ : ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม Website Link

 


เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชนในคณะวิจิตรศิลป์ บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้สนใจในสาระทางศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่
การจัดนิทรรศการ โดยห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ และความร่วมมือจากภาควิชาศิลปะไทย สาขา
            ออกแบบกระบวนวิชา Exhibition &Display ฝึกปฏิบัติการจัดนิทรรศการ
การจัดบอร์ดสารสนเทศทันสมัย
บอร์ดประชาสัมพันธ์โปสเตอร์การแสดงนิทรรศการศิลปกรรม

ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์เต็มใจให้บริการ…และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกท่าน


บริการยืมระหว่างปิดภาคการศึกษา เป็นบริการพิเศษสำหรับนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ เพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติมในระหว่างปิดภาคการศึกษา โดยผู้ใช้บริการต้องเสนอความต้องการผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถยืมทรัพยากรห้องสมุดทุกประเภทในปริมาณที่ตนเองต้องการ และนำมาส่งคืนวันแรกของภาคการศึกษาถัดไป
โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ เป็นโครงการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการฐานข้อมูลเฉพาะด้านสาขาวิจิตรศิลป์ ซึ่งได้ทำการสะสมและเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินการในรูปแบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ 2547 ได้รับความเห็นชอบจากคณะวิจิตรศิลป์ให้บรรจุโครงการ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคณะวิจิตรศิลป์
เช่น จัดทำฐานข้อมูลผลงานอาจารย์ นักศึกษา และฐานข้อมูลศิลปะออนไลน์ และการ
แปลงสัญญานวีดิทัศน์ให้เป็นระบบดิจิทัล เพื่อการอนุรักษ์และจัดการข้อมูลเดิมที่จัด
เก็บ เป็นต้น
ปีการศึกษา 2547 ห้องสมุดได้เพิ่มศักยภาพในการสืบค้นข้อมูลสาขาวิจิตรศิลป์ โดย
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เดิมของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในเดือนมีนาคม-
เมษายน 2547 เพื่อให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา ด้วยการให้บริการ
คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 เครื่องในห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์

เพื่อการศึกษาสาขาวิจิตรศิลป์ เป็นการให้บริการสารสนเทศด้านศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และเพื่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มพูน
ความรู้ด้วยตนเอง ตลอดถึงเพื่อนันทนาการ ถือว่าโครงการนี้เป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงานของคณะวิจิตรศิลป์สู่ชุมชน โดยห้องสมุดเล็งถึงประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงที่ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ได้เสนอทางเลือก
ไว้หลากหลายประเภทของสื่อโสตทัศนศึกษา โดยเลือกตามความต้องการทั้งยืมออก รับฟัง และรับชมในห้องสมุด ทั้งนี้ถือได้ว่าบริการสื่อภาพและเสียงเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรของคณะวิจิตรศิลป์
ตลอดถึงผู้สนใจในศิลปะ โครงการนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2539 จนถึงปัจจุบัน ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์
ได้ดำเนินการ ดังนี้
โครงการบริการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาและนันทนาการ ห้องสมุดได้รับวีดิทัศน์จากหน่วยโสตทัศนศึกษา
      เดือนกุมภาพันธ์ 2538 และเริ่มให้บริการในเดือน เมษายน 2539 ณ ปัจจุบันวีดิทัศน์มีจำนวนรวมทั้งสิ้น
      1,516 ม้วน จัดแบ่งเป็นวีดิทัศน์วิชาการ   สารคดี และภาพยนตร์
 โครงการบริการคอมแพคดิสค์ระบบมัลติมีเดีย บริการตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2539
       จนถึงขณะนี้คอมแพคดิสค์ที่ให้บริการมีจำนวน 581 รายการ แบ่งเป็นคอมแพคดิสค์สารคดี เพลง
       และภาพยนตร์ ให้บริการร่วมกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล
 โครงการบริการเทปบันทึกเสียง เปิดบริการยืมในเดือน มิถุนายน 2541 จัดแบ่งออกเป็นเทปบันทึกเสียงประเภท
      เพลง และภาษา ปัจจุบันมีให้บริการรวมทั้งสิ้น 610 รายการ
 โครงการบริการมุมสาระและบันเทิงจากการรับฟังข่าวสารและเสียงเพลงจากวิทยุ เทปบันทึกเสียงและคอมแพคดิสค์
     ห้องสมุดให้บริการรับฟังคอมแพคดิสค์เพลงและเทปบันทึกเสียงเพลงภายในห้องสมุด ในเดือนกันยายน 2541
      โดยห้องสมุดได้รับความร่วมมือจากหน่วยโสตทัศนศึกษา คณะวิจิตรศิลป์จัดเครื่องเสียงเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์
     ในการให้บริการ  ในเดือนพฤษภาคม 2544 ห้องสมุดได้รับอนุมัติให้จัดซื้อเครื่องเสียง       และเครื่องเล่นคอมแพคดิสค์และเทปบันทึกเสียง
     จำนวน 2 เครื่องพร้อมหูฟัง 5 ชุด เพื่อบริการในโครงการนี้
 โครงการบริการมุมสาระและบันเทิงจากการชมข่าวสาร วิชาการ สารคดี และความบันเทิงจากเครื่องรับโทรทัศน์
      เครื่องเล่นวีดิทัศน์ และเครื่องเล่นคอมแพคดิสค์(CVD) เริ่มบริการในเดือนพฤษภาคม 2543
 โครงการบริการปฏิทิน โปสเตอร์ แผ่นพับ บัตรอวยพร บัตรเชิญ และโปสการ์ด
       เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอนด้วยการนำรูปภาพประกอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
       ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่องานศิลปะ ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์สะสมปฏิทิน โปสเตอร์ แผ่นพับ บัตรอวยพร         บัตรเชิญและโปสการ์ดด้วยการขอรับบริจาค เริ่มสะสมตั้งแต่เดือน เมษายน 2536
  โครงการจัดทำโฮมเพจของห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ ในปีงบประมาณ 2542 เดือนธันวาคม 2541
      ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ได้รับการสนับสนุนจากสำนักหอสมุดจัดทำโฮมเพจของห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์       เพื่อรวบรวมเผยแพร่และแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรและบริการของห้องสมุด ซึ่งผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูล
      ของห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ ตลอดถึงข้อมูลในสาขาเกี่ยวข้องด้วยระบบ WWW ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
      ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2545 จนถึงปัจจุบัน ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ได้จัดทำโฮมเพจใหม่ภายใต้เว็บไซต์ของคณะวิจิตรศิลป์
      โดยคุณจำรัส บุญยืด พนักงานห้องสมุดทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลและจัดทำโฮมเพจของห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์
      สามารถสืบค้นข้อมูลของห้องสมุดและเครือข่ายศิลปะได้จาก http://www.finearts.cmu.ac.th/library/
      หรือสืบค้นผ่านเครือข่ายสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://www.lib.cmu.ac.th
 โครงการรวบรวมแหล่งข้อมูลสาขาวิจิตรศิลป์จาก World Wide Web 2544      เป็นการรวบรวมและจัดทำรายชื่อเว็บไซต์สาขาวิจิตรศิลป์เพื่อใช้เป็นคู่มือในการค้นหาข้อมูลจาก WWW
     ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ทั้งด้านทัศนศิลป์ ศิลปะแขนงอื่นๆและสาขาวิชาเกี่ยวเนื่อง เพื่อบริการทางวิชาการในอันที่
     จะสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะวิจิตรศิลป์ และสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการที่ประสงค์
      ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดสัมฤทธิผลทางการศึกษาและผู้ใช้บริการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากยิ่งขึ้น       ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์เผยแพร่ในรูปแบบสิ่งพิมพ์และแปลงข้อมูลในลักษณะข้อมูลออนไลน์
      สืบค้นได้จาก http://www.finearts.cmu.ac.th/library/ คอลัมน์Linkด้านศิลปะ : ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม Website Link


นอกจากบริการพื้นฐาน บริการการสืบค้นข้อมูล บริการพิเศษทางด้านวิชาการเฉพาะสาขาวิจิตรศิลป์ ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ได้จัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชนในคณะวิจิตรศิลป์ บุคลากรมหาวิทยาลัยชียงใหม่ และผู้สนใจในสาระทางศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ การจัดนิทรรศการ การจัดบอร์ดสารสนเทศทันสมัย และบอร์ดประชาสัมพันธ์โปสเตอร์การแสดงนิทรรศการศิลปกรรม สัมฤทธิผลต่อห้องสมุดทำให้ทรัพยากรห้องสมุดทุกประเภทเอกสาร ตำรา วารสาร โสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้รับการแสดงและมีการนำมาหมุนเวียนใช้อย่างคุ้มค่า


เต็มใจให้บริการ…และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการทุกท่าน
ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์

 


Friday, 27-may-11 16:20 .....